ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง) และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร และประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง) และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

26 พฤษภาคม 2566

                สำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง) และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่
กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม 
โทร. 0 2956 2147